نظام نامه

اساسنامه حزب مرکزی آذربایجان

 • خطوط اصلی

۱. نام رسمی آن بزبان ترکی آذربایجانی Azərbaycan Mərkəz Partyası و بزبان انگلیسی Azerbaijan Centeral Party و بفارسی بصورت حزب مرکزی آذربایجان بوده و نام اختصاری آن آ.ام.پی AMP می باشد.

۱-۲:   AMP سازمانی است فرهنگی و اجتماعی که بر پایه آزادیخواهی و زندگی دموکراتیک و دفاع از حقوق مادی و معنوی ترکهای آذربایجان جنوبی بنیانگذاری شده است.

۳-۱: AMP شخصیت حقوقی بوده و دارای لوگو و مهر و فرم سازمانی می باشد.

۱-۴: AMP برای رسیدن به اهداف مندرج در اساسنامه خود بر همکاری با کلیه سازمانهای دموکراتیک و حقوقی و اجتماعی و سیاسی و بین المللی تاکید دارد.

۵-۱: AMP  حزبی است معتقد بر اصول دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و آزادیهای عقیدتی و مذهبی و حق تعیین سرنوشت ملل.

 • اهداف اصلی

۲- آمال و اهداف اساسی AMP مبارزه سیاسی و فرهنگی با اتکاء بر اصل حق تعیین سرنوشت ملل می باشد.

۱-۲: AMP در کنار خلق ترک آذربایجان جنوبی در جهت مبارزه بر علیه شوونیزم و نژادپرستی و استبداد مذهبی و بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی و پایمال شدن حقوق بشری و مبارزه بر علیه تروریسم قرار دارد.

 • حقوق و تعهدات حزب مرکزی آذربایجان

۳- همکاری متقابل در جهت منافع خلق آذربایجان و حزب با تمامی ارگانها و احزاب و تشکلها و سازمانهایی که در محدوده آذربایجان جنوبی و خارج از جغرافیای آن مشغول انجام فعالیتهای سیاسی و فرهنگی هستند.

۳-۱: انتشار آزاد اطلاعات لازمه در مورد فعالیتها و مقاصد حزب و در این راستا استفاده از کلیه اصحاب رسانه های قانونی.

۳-۲: برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی و خبری

۳-۳: سازماندهی نشستها و میزگردها و سمینارها.

۴ـ۳: ایجاد روابط با تشکلها و سازمانهای بین المللی.

۳-۵: انعقاد  قرارداد ها و توافقنامه ها.

 • درآمدها و منابع مالی AMP

۴-۱: حق عضویت

۴-۲: کمکهای مالی وطن پرستان و دوستان حزب

۴-۳: درآمدهای حاصله از تشکلهای ایجاد شده توسط AMP

 

 • شروط عضویت در حزب

۵: عضویت در AMP بصورت فردی است.

۱-۵: هر فرد آذربایجان جنوبی که اساسنامه و نظامنامه AMP را قبول داشته و بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشد بدون توجه به نژاد و اعتقادات مذهبی و جنسیت و تابعیت خود می تواند به عضویت AMP درآید.

۲-۵: جهت عضویت در AMP کافی است فرم عضویت توسط درخواست کننده پر و به هیئت مدیره حزب تسلیم گردد.

۳-۵: تصمیم در مورد اعطای عضویت فقط توسط هیئت مدیره حزب اتخاذ می گردد.

 • حقوق اعضای حزب

۶. هر یک از اعضای حزب حق انتخاب و برگزیده شدن به ارکان حزب را دارند.

۶-۱: شرکت در هر یک از مراسمی که از سوی AMP برگزار میشود.

۲-۶: مورد بحث قرار دادن آزاد خط مشی سیاسی و فعالیت ارکان AMP و انتقاد از آنها.

۳-۶: شرکت در پلنوم حزب

۴-۶: هر یک از اعضای حزب دارای حق تسلیم شکایتنامه کتبی جهت شکایت از اعضای دیگر حزب و یا هیئت مدیره و ارکان وابسته به حزب می باشد.

۵-۶: هر یک از اعضاء جهت نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره حزب باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت در حزب را داشته باشند.

 • وظایف و تعهدات اعضاء حزب

۷: هر یک از اعضاء باید مفاد و شروط اساسنامه حزب را مرعات کنند.

۷-۱: اعضای حزب موظف هستند اهداف و اعتقادات حزب را علنا و عملا تبلیغ و ترویج کنند.

۷-۲: حق خروج از عضویت در حزب.

۷-۳: اگر عضویت هر یک از اعضای حزب با تصمیم متخذه از سوی هیئت مدیره حزب فسخ گردیده باشد باید بر تصمیم اتخاذ شده احترام بگذارد و در این صورت حق آنرا خواهد داشت که اعتراض خود را بصورت کتبی و مستدل تسلیم نماید.

۷-۴: پرداخت بموقع حق عضویت مقرر.

۷-۵: حفظ و مخفی داشتن اسرار حزب.

 • ارکان مدیریتی AMP

۸: ارکان مدیریتی حزب شامل بر پلنوم و هیئت مدیره و رییس و دستیار رییس حزب و سخنگو و دبیر و مسئول تشکیلاتی حزب هستند.

۸-۱: پلنوم

۸-۲: رکن عالی مدیریت حزب پلنوم می باشد که در هر دو سال یکبار برگزار میشود.

۸-۴: جهت برگزاری پلنوم فوق العاده حزب تنها مصوبه هیئت مدیره و تصمیم رییس حزب کافی خواهد بود.

۴-۴: پلنوم اساسنامه حزب را تصویب و تنها رکن دارای اختیار برای انجام تغییرات و تصحیحات در اساسنامه حزب میباشد.

۸-۵: اعضای هیئت مدیره از سوی پلنوم و از طریق رای گیری غیرعلنی انتخاب می شوند.

۸-۶: پلنوم حزب حق صدور بیانیه و قطعنامه ها را دارد.

۸-۷: رییس حزب از سوی پلنوم انتخاب و درخواست استعفای رییس حزب را تایید و یا رد می کند و یا حق فاقد اعتبار ساختن آن را دارد.  

 • هیئت مدیره حزب

۸-۸: هیئت مدیره حزب شامل بر ۷ عضو بوده و تعداد اعضای هیئت مدیره فقط از سوی پلنوم حزب قابل افزایش می باشد.

۸-۹: اعضای هیئت مدیره در هر دو سال و توسط پلنوم حزب انتخاب می شوند.

۸-۱۰: هیئت مدیره حزب باید پیشنهادات و یا شکایات واصله را در طی ۷ روز بررسی و تصمیم خود را صادر کند.

۸-۱۱: هیئت مدیره هر یک از مصوبات خود را جهت تایید به رییس حزب تسلیم می کند.

۸-۱۲: هیئت مدیره ناظر بر کمیته نظارت و بازرسی می باشد.

۸-۱۳: اگر عضوی  از اعضای هیئت مدیره بدون ارائه دلیل مستدل بیشتر از سه بار و بصورت پی در پی در جلسات هیئت مدیره شرکت نجوید در این صورت با تصمیم اکثریت آراء هیئت مدیره عضویت عضو خاطی فسخ و در پلنوم آتی بر اساس کسب اکثریت آراء عضو جدید خود را انتخاب و جهت تایید به رییس حزب تسلیم می کند.

 • رییس حزب

۸-۱۴: رئیس حزب رهبری فعالیت حزب را بعهده دارد.

۸-۱۵: رئیس حزب با اکثریت آراء پلنوم و برای مدت دو سال انتخاب می شود.

۸-۱۶: رئیس حزب بنیابت از طرف حزب اعلانها و اعلامیه ها و دستورات لازمه را صادر میکند.

۸-۱۷: رئیس حزب نمی تواند همزمان عضو هیئت مدیره نیز بوده باشد.

۸-۱۸: رئیس حزب حق انتصاب دستیاران و معاونین برای خود را دارد.

۸-۱۹: اگر رئیس حزب به هر علتی از علل قادر به انجام وظایف خود نبوده باشد در این صورت هیئت مدیره اداره امور حزب را در اختیار خود می گیرد و تا برگزاری پلنوم آتی سخنگوی موقت حزب را انتخاب می کند.

 • کمیته نظارت و بازرسی

۸-۲۰: اعضای کمیته نظارت و بازرسی از سوی پلنوم حزب انتخاب خواهند شد.

۸-۲۱: وظیفه اصلی کمیته نظارت و بازرسی کنترل و نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه و امول مالی حزب می باشد.

۸-۲۲: کمیته نظارت و بازرسی شکایات اعضای حزب را بررسی و جهت رسیدگی و صدور رای به هیئت مدیره حزب ارجاع می کند.

۸-۲۳: اگر موردی پیش آید که کمیته نظارت و بازرسی در آن حق اظهار نظر نداشته باشد در این صورت مورد را جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره ارجاع و نظر نهایی رئیس حزب الزامی خواهد بود.

۸-۲۴: کمیته نظارت و بازرسی فقط وظیفه بازرسی را بعهده دارد.

۸-۲۵: کمیته نظارت و بازرسی ملزم به ارائه گزارش فعالیتهای خود به هیئت مدیره و رئیس حزب می باشد.

۹: نحوه خاتمه فعالیت AMP و الغاء حزب.

۹-۱: جهت خاتمه دادن به فعالیت AMP و یا الغاء آن کسب حد نصاب دو سوم آراء پلنوم الزامی خواهد بود.