کنفرانس
کیئف

نقش آذربایجان جنوبی و سایر ملل در آینده ایران

کنفرانس توسط حزب مرکزی آذربایجان برگزار میشود

۲۹ -۳۱-۳۰
فروردین ۱۳۹۹

برای اطلاعات بیشتر در مورد این کنفرانس با خط ارتباطی زیر تماس بگیرید.

لطفا مقاله خود را در رابطه با موضوع کنفرانس برای ما ارسال کنید. در پایان این نشست ، مقالات در وب سایت حزب مرکزی آذربایجان منتشر میشود.

برنامه کنفرانس کیئف

۳۰ فروردین

۰۷:۰۰ – ۰۹:۰۰ – صبحانه

۰۹:۰۰ – ثبت نام

۰۹:۳۰ – قسمت اول

۱۲:۳۰ – فاصله (چای و قهوه)

۱۳:۰۰ – قسمت دوم

۱۵:۰۰ – ناهار

۱۶:۰۰ – قسمت سوم

۱۸:۰۰ – پایان روز اول

۳۱ فروردین

۰۷:۰۰ – ۰۹:۰۰ – صبحانه

۰۹:۳۰ – قسمت اول

۱۲:۳۰ – فاصله (چای و قهوه)

۱۳:۰۰ – قسمت دوم

۱۵:۰۰ – ناهار

۱۶:۰۰ – قسمت سوم

۱۸:۰۰ – پایان روز دوم